ERASMUS+ MEGÓV program

MENTÁLIS EGÉSZSÉGVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN 2020 – 2023.

Projekt 2020-1-HU01-KA229-078773_1

Folytatjuk a közös munkát a már lezárult közös ERASMUS+"CSEPP" tapasztalatai és szakmai elemeinek felhasználásával. Fókuszban ismét a családok, gyermekek, szülők, pedagógusok mentális egészsége áll, de most célzott családterápiás ismeretek, gyermek - és családvédelmi szempontok előtérbe helyezésével. A család-óvoda bizalmi kapcsolatának megalapozása után a két projekt a családok homeosztatikus/diszfunkcionális tüneteit ismerteti meg a partnerekkel, segít az ezzel kapcsolatos tünetek felismerésében, beazonosításában, a generációk tekintetében összehasonlítást végez, és próbálja a nemzedékeken átívelő transzgenerációs következményeket is megtalálni. Ez fontos ismeret a pedagógusok, a segítő szakmában dolgozók szakmai kompetenciájában, mert napjaink családi funkciói jelentősen átalakultak, sok helyen a család érzelmi biztonságot adó ereje megkopott, elveszett, a gyermekek szoronganak, különböző pszichés és magatartásproblémákkal küzdenek, mindez tanulási nehézségeket okoz, devianciához, majd korai iskolaelhagyáshoz vezethet. A családokban jelentkező nehézségek patológiás folyamatokat generálnak, és megjelennek az intézmények mindennapjaiban is, nemcsak a gyermekekkel folyó munkában, de a szülőkkel való együttműködés kapcsán is. A gyermekcsoportok dinamikája is nehézségekkel terhelt, alig van konstruktív megoldási, és eredményes megküzdési stratégiájuk a szülőknek, gyermekeknek, de a pedagógusoknak is. Továbbképzésük a témában elengedhetetlen, nemcsak az akut beavatkozások szintjén, de a hosszútávú gyermek- és családsegítés, valamint a saját motiváltságuk megőrzése, kompetenciájuk és respektjük megerősítése, a burnout elkerülése, de a hatékony segítő folyamat érdekében is. Fontos eleme a pályázatnak a gyermekek szükségleteire épülő óvodai nevelés és óvodai élet szervezése, ezek gyermekjogi kérdései. Ezek mind a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének alapvető, a testi-lelki jólétet hosszútávon meghatározó kérdései! A projektben résztvevők között magasan képzett - szakvizsgázott drámapedagógus, esélyegyenlőségi szakember, családterapeuta, illetve sok más ERASMUS+ projektben sikeresen és aktívan résztvevő motivált óvodapedagógus és segítő foglalkozású szakember vesz részt, - az előző közös munka nagyon tartalmas és aktív folytatása ez a pályázati munka. A már lezárt projektünk közös együttműködésében lejegyzeteltük, milyen további ismeretekre van szükség az ismeretbővítéshez. A művészeti eszközök jelenléte nem csak a gyermekek fejlesztése miatt fontos felület a jógyakorlatok terén, hanem a segítő beavatkozások jelentős megsegítői közé tartoznak, mint jobb agyféltekés technikák, mert érzelmekkel dolgozik, belső képekkel, és szinte egyáltalán nem kell hozzá verbalitás. Ezek a technikák segítik az önkifejezést, a problémák és a szorongás enyhítését, a belső érzések kivetítését, - értő szakemberek pedig ezzel az információval képesek megsegíteni a frusztrált, szorongó, akár deviáns gyermeket és családokat. Ezek a technikák - mese, bábozás, ének-zene-tánc, kézműveskedés - méltó eszközei a terápiás munkának, és bár a pedagógusok nem szereznek ezzel terápiás gyakorlatot, és feljogosítást sem kapnak terápiák folytatására, mégis képesen felismeréssel, a problémák beazonosításával a segítségnyújtásra, a beavatkozó intervenciókra, az edukálásra. Mindenképpen hatékony és tartalmas ismeretanyag segítségükre van a megfelelő segítő szakmák bekapcsolására, a kompetens együttműködésre az erre képzett családsegítőkkel, pszichológusokkal, mert értik, azonosítani képesek és reflektálni tudnak a családok, az egyén problémáit illetően az illetékes szakembereknek. Ez óriási segítség a gyermekeknek, a családoknak, szülőknek és a pedagógusoknak. Érzékenyítés mellett a szociálisan hátrányos helyzetű, felzárkóztatást igénylő gyermekek, családok, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok problémáinak, mentális állapotának konkrét beazonosítása szükséges a megfelelő empatikus és hiteles pedagógus attitűd és beavatkozás érdekében. A projektben különböző országok tapasztalatai, jógyakorlatai nemcsak európai értékek, és a multikulturalitás szempontjait helyezi előtérbe, de kérdéssé fogalmazza a nemzeti identitástudat, anyanyelvünk, néphagyományaink megtartó erejét, a krízisekben a megküzdési stratégiákat tekintve nemcsak az óvodás, de az idősebb, és a leendő szülők generációját tekintve is. A két rövidtávú képzés szervesen kapcsolódnak a partnertalálkozók tematikájához, a találkozók tervezett tartalma és a találkozók között folyó kiegészítő munka - jógyakorlatok beépítése, interjúk az idősebb, fiatalabb generációkkal - pedig elengedhetetlenül fontos része a teljes projekt céljainak! Együttműködésünk a résztvevő nevelőtestületek módszertani, pszichológiai kultúráját, kommunikációs képességeit fejlesztik, mely nemcsak az egész intézményre lesz hatással, de hosszútávú nemzetközi eredményei is lesznek. Eredményeinket módszertani füzetek, kisfilmek, sajtótermékek, konferenciák, webes felületeken terjesztjük helyi, országos és nemzetközi szinten.

Projektünk számára sok hasznos információt jelentettek előző projektünk és más ERASMUS projektek tapasztalatai. Célunk a pedagógusok mentális egészségvédelme, a családok kompetens és eredményes segítése volt, - a gyermekek, szülők mentális egészségvédelme, a megfelelő kommunikáció, - olyan szakmailag kompetens pedagógus attitűd kialakítása, aki képes a gyermekvédelem, a családvédelem érdekében hatékony megoldásokat alkalmazni. A segítő hivatás egyik lényeges eleme a bevonódás elkerülése, ezért fontos az önismeret. A több generáció összekapcsolása, a múlt-jelen együttélése alakítja a jövő generációját, ezért projektünk nagy figyelmet fordított a transzgenerációs hatások megismerésére, a hagyományok, rítusok, rituálék, szokások generációkon átívelő hatására és azok következményeire. Fontos kapaszkodónak ítéltük meg a nemzeti identitástudat, az anyanyelvünk, a meséink, a néphagyományaink megőrzését, és a különböző generációkkal folytatott közös munkánk során ez került fókuszba. A családi, transzgenerációs hatások óvodai dinamikája nemcsak az óvodás gyermekeket érinti, de a nevelőtestület tagjaira is hatással van, fontos volt a diszfunkcionálisan működő családok tüneteinek megismerése, a gyermek tüneteinek felismerése és a megfelelő krízistervenció lehetőségei. A képzéseken kompetens szakemberek adtak új ismereteket, a leggyakrabban megjelenő patológiás folyamatokról beszéltek, a gyermekek szükségleteiről, azok hiányán keresztül bemutatva a lehetséges következményeket és a megfelelő kompetenciákat erősítették a résztvevő pedagógusokban. (Dr. Strédl Terézia és Dr. Pálfi Sándor egyetemi tanár, Dr. Domján Mihály pszichoterapeuta, Fóris Marietta óvodapedagógus és családterapeuta,) gyakorlati tapasztalatok, jógyakorlatok megosztása új lehetőségekkel támogatta a résztvevő pedagógusok szakmai, módszertani kultúráját. A partnertalálkozó budapesti képzései során Óvodamúzeumot látogattunk meg, mely szakmai utunk múltjaként indította el a közös gondolkodást a transzgenerációs hatásokról. Ehhez kapcsolódott később a szocialista pedagógiai és napjaink pedagógiájának összehasonlítása. Családterápiás rendszerszemléletben Fóris Marietta beszélt előadásaiban a családi szerepekről, határokról, mintázatról, alrendszerekről, hiedelmekről, a parentifikációról. Kovács Erika esélyegyenlőségi szakember beszélt „családok-gyermekek a nagyvilágban" címmel, kitekintést kaphattunk a szociokulturális és esélyegyenlőség tekintetében sorsokról, közös felelősségünkről és tennivalókról. Babó-Factory-Szélinget Henrietta óvodapedagógus előadása és workshopja a képzőművészet világával és a gyermeki önkifejezés, az alkotás örömének fontosságáról adott inspirációt. A mentális egészségvédelem óvodai gyakorlati alapja a játék mellett a mese, a tánc, és a vizuális nevelés – melyek segítségével olyan lehetőségek a pedagógusok kezében, melyek oldják a szorongást, támogatja a gyermekek megküzdési stratégiáinak kialakulását, mindemellett erősíti a nemzeti identitástudatot és a multikulturalitást. Az ehhez kapcsolódó előadások és workshopok nemcsak új ismereteket adtak a pedagógusok számára, de saját önismeretüket is fejleszthették általa, hosszú távon pedig a mentális egészségvédelem mellett segíti az inkluziv, empatikus pedagógusi attitűd kialakulását. „Mesélj, alkoss, Táncolj" eleme Tifán Irénke bútorfestő, Boros Béla néptáncoktató segítségével valósult meg. Écsi Gyöngyi mesélő és Dr. Kádár Annamária szemléletesen mutatta meg a mesék hatását, mely felnőttekre is jelentős. Fontos volt az esélyegyenlőség, a hátrányos helyzetű gyermekek, családokkal folyó munka, célja az integrálás és a felzárkóztatás volt. Antal Csilla esélyegyenlőségi szakember, Isztojka Máté roma származású tréner pedig a „Kihívás, vagy esély" és az „Esélyt nekik is" előadásuk után roma óvodai csoportba látogattunk, a hallottak gyakorlati tapasztalataival ismerkedhettünk meg. Fő kérdés volt: a roma identitás megtartása és a szocilaizációs folyamatok, integráció kérdése, generációs sémák, hatások, változás. Kassai találkozónk fókuszában is az anyanyelvünk, a mesék, az önismeret, az integráció állt. Bábkészítés, bábozás, meseírás, mesetalálkozó mellett a roma mesterségekkel ismerkedtünk. A Márai Sándor Emlékházban egy valódi transzgenerációs utazást tehettünk Márai sorsának megismerésével. Az idős generációval, valamennyi országban szerveztünk közös délutánokat, sorsokat és emlékeket idéztünk a „bezzeg az én időmben" címmel, majd mindezt a fiatalokkal szervezett találkozókon hallott „Ha én szülő lennék…" beszélgetésekkel hasonlítottunk össze és láttuk meg a transzgenerációs hatást, és a tudatos változás igényét. Erős kapaszkodót jelent a nemzeti identitástudatuk, az anyanyelvük és a hagyományaik megőrzése és ápolása. A kommunikációs ismereteink, a drámapedagógia, a családterápia, a pszichológiai ismeretek felfrissítése és bővítése hozzájárult a pedagógusok segítő attitűdjének és megfelelő önismeretének kialakításához, ez hosszútávon a jövő generációjára felelős hatást gyakorol.

We continue the corporate work based on the already finished ERASMUS+"CSEPP" competition’s experiences and vocational elements. The children's, parents', educators' mental health consist in a focus again, but highlighted with targeted family therapy skills with spotlighting family protection viewpoints. After establishing the confidental contact between the family and kindergarten, the two projects acquaints the familiy’s homeostatic/dysfunctional symptoms the with partners, it helps to recognize and identify the related symptoms, makes a comparison in terms of generations, and tries to find the trans-generation consequences spanning the generations. This is important knowledge of the educators’ vocational competence, since nowadays the family functions has been changed, the family's strength giving emotional safety faded, lost, the children are anxious and fighting with different types of psychic and behaviour problems, which can lead to learning difficulties, deviance and dropping out of school. The difficulties in the families generate pathological processes, and they appear in the institutions' everyday life, not only working with the children, but in connection with collaborating with the parents. The child groups' dynamics is is fraught with difficulties; the parents, children and educatos barely have constructive solutions, and effective strategy. Their professional development in the topic is essential, not only on the level of the acute interventions, but the long-distance child and family support, and keeping their own motivation, verificate their competence and respect, avoiding burn out for the sake of the efficient helping process. Important elements of the application are children's needs-based preschool education and organization and its children's rights questions. These are all the fundamental questions of the children's development and well being in the long run! Participants of the project are high trained special examination drama educator, equal opportunity specialist, family therapist, and successfully and actively participating motivated kindergarten teachers and other helping professionals – some of them participated in resultful ERASMUS+ projects earlier. This makes this project a very meaningful and active continuation of former collaboration. We put it down in the common cooperation of our project closed already, that what kind of additional knowledge needed for to the learning process. The presence of the artistic devices are important surface not only because of the children's development, but they are supporting the helping interventions, like right cerebral hemisphere techniques, because it works with emotions, with inner pictures, and verbality is not needed. These techniques help relieving the selfexpression, moderate the problems and the anxiety, and the projection of the inner feelings – with these information professionals are able to help the frustrated, anxious, even deviant child and families. These techniques - tale, puppetry, song-music-dance, doing craftwork - are worthy devices for the therapeutic work, and although the educators do not obtain therapeutic practice with this, and do not get authorisation for the continuation of therapies, after all they are capable with recognition, and assistance through identify the problems, interventions, and education. Effective and meaningful knowledge helps us to activate the appropriate helping professional, the competent cooperation with the family helpers trained for this, psychologists, because they understand and capable to identify the problems of the individual or families, and they can forward them to competent educators. This is enormous help for all participant. Beside sensibilization it is important to identify the mental condition and problems - of the socially disadvantaged, support needed children, families, families with disabled children - for the sake of proper empathic and authentic teachers ' attitudes and intervention. The experiences and practices of the different countries are not only European values, and spotlights the viewpoints of the quality of being multicultural, but questions force of the national sense of identity, our mother tongue, our folklores, in crisis the coping strategies in terms of not only the kindergarten, but for different generations as well. The two short-term training is intrinsically linked to the topics of partner's meeting – and the planned content of the meetings and the constant work between them (incase of good practices, interviewing older and younger generations) are essential part of the overall project goals. Our cooperation develops the participants methodological, psychological culture, and communicational abilities, which will affect positively each institutes and have long-distance international results. We are spreading our project results by methodological notebooks, short films, publications, conferences, web surfaces on a local, national and international.

Our project draws valuable insights from prior experiences in our project and other ERASMUS initiatives. Our central goal is to prioritize the well-being of educators and provide effective support for families, children, and parents, underscoring the importance of proficient communication. We aim to foster pedagogical attitudes that are not only professionally competent but also capable of implementing effective solutions for child protection and family welfare. A fundamental aspect of the helping profession involves averting burnout, emphasizing the significance of self-awareness. We recognize that the coexistence of multiple generations and the interplay between past and present significantly shape the future generation. Consequently, our project places substantial emphasis on comprehending transgenerational effects. We delve into the influence of traditions, rituals, customs, and their repercussions across generations. Preserving national identity, conserving the mother tongue, folklore, and traditions takes center stage in our work with different generations. The dynamics of family and transgenerational effects in kindergarten settings not only impact preschool children but also influence the teaching staff. Identifying the symptoms of dysfunctional families, recognizing child symptoms, and exploring potential crisis intervention strategies are critical. Competent experts enrich our knowledge during training sessions, addressing prevalent pathological processes, children's needs, and illustrating the potential consequences of neglecting those needs. Esteemed experts such as Dr. Terézia Strédl and Dr. Sándor Pálfi, university professors, Dr. Mihály Domján, a psychotherapist, and Marietta Fóris, a kindergarten teacher and family therapist, play a pivotal role. Sharing practical experiences and best practices further cultivate the professional and methodological culture among participating educators. uring the training sessions at our partner meeting in Budapest, we visited the Kindergarten Museum. This visit initiates our collective contemplation of transgenerational effects as a fundamental aspect of our professional journey. This theme later intertwines with a comparative analysis of socialist pedagogy and contemporary pedagogy. Within the framework of family therapy systems, Marietta Fóris presents on family roles, boundaries, patterns, subsystems, beliefs, and parentification. Erika Kovács, an equal opportunities specialist, enlightens us on "Families and Children in the Wider World," providing insights into socio-cultural and equal opportunities aspects, our shared responsibilities, and necessary actions. Henrietta Szélinget's presentation and workshop on the world of fine arts and the significance of children's self-expression and creativity inspire us. The related presentations and workshops not only impart new knowledge to educators but also contribute to their self-awareness, ultimately promoting an inclusive and empathetic pedagogical attitude in the long run. The "Tell, Create, Dance" program is implemented with guidance from Irénke Tifán, a furniture painter, and Béla Boros, a folk dance instructor. Gyöngyi Écsi and Annamária Kádár vividly demonstrate the significant impact of stories, which are of great significance to adults as well. Equal opportunities and working with disadvantaged children and families hold a central position in our project. Our goal is to promote integration and provide support for those catching up. Csilla Antal, an equal opportunities specialist, and Máté Isztojka, a Roma trainer, present on "Challenge or Opportunity" and "Opportunity for Them Too." Following these presentations, we visit a Roma kindergarten group, where we learn from practical experiences. Key questions revolve around the preservation of Roma identity, socialization processes, integration, generational patterns, effects, and changes. During our meeting in Kosice, our focus is on our mother tongue, tales, self-awareness, and integration. We explore puppet making, puppetry, story writing, and storytelling. We also gain insights into Roma crafts. At the Márai Sándor Memorial House, we embark on a genuine transgenerational journey by learning about Márai's life story. In each country, we organize joint afternoons with the elderly generation, reminiscing about stories and memories under the theme "Back in My Day." Subsequently, we compare these experiences with discussions we have with young people, framed as "If I Were a Parent...," thereby examining transgenerational effects and the need for conscious change. Maintaining and nurturing their national identity, mother tongue, and traditions provide a strong foundation. The refreshing and expansion of our communication skills, drama pedagogy, family therapy, and psychological knowledge contribute to the development of educators' supportive attitudes and self-awareness. This, in the long run, will have a lasting positive impact on the future generation.

A pályázatot az Európai Unió támogatta.

ESEMÉNYEK PROGRAM IDŐPONT
Nemzetközi projektnyitó partnertalálkozó – ONLINE konferencia, Budapest Meghívó és program: https://drive.google.com/file/d/1P6p8AVIyKFU51sLjrriDPg2zSAdDR-sl/view?usp=sharing
Fóris Marietta előadása: https://drive.google.com/file/d/1me0ASNv9tQEOU23BoSjpaUuPt7AzcQtH/view?usp=sharing
Schmidt Éva előadása: https://docs.google.com/presentation/d/1o5i2PthAG_66vUlH_FmT-sQj0LcCyBGR/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true
2020 október 7-8
Nemzetközi partnertalálkozó ONLINE konferencia, Kassa Dr. Strédl Terézia: https://docs.google.com/presentation/d/16c3pHdVbsW4u7aLYh-uzJOfwaXophn6N/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true
 
2020 november 27
Erasmus Day https://docs.google.com/presentation/d/1o5i2PthAG_66vUlH_FmT-sQj0LcCyBGR/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true
 
2020 Október 17
Nemzetközi rövidtávú képzés – ONLINE Budapest Dr. Pálfi Sándor előadása: https://drive.google.com/file/d/1bwS-iK1EKXcWaNxJm94EcLrpxEQ3R44f/view?usp=drive_link
ZEFI-előadás: https://drive.google.com/file/d/1XOYAYQWksZ8dG7fnQYye_9v1NyjBswK-/view?usp=sharing
Fóris Mrietta: https://drive.google.com/file/d/1VUz-Mf7tM1IhY1hp-Fsy5g9X-ue_CwBW/view?usp=sharing
   
2021 Február 9-13
Nemzetközi partnertalálkozó ONLINE konferencia Székelyudvarhely Isztojka Máté előadása: https://drive.google.com/file/d/1QjbZkkRjoT_gVYs6mlwPa88z-Walh0KX/view?usp=sharing
Antal Csilla Előadása: https://drive.google.com/file/d/1-y0ZAgPTdev11GMozg6LDlrXXlMSnmKY/view?usp=sharing
Bemutatkozó kisfilm: Facebook
 
2021 Március 26-27
Nemzetközi partnertalálkozó Budapest Meghívó és program: https://drive.google.com/file/d/13IDoZO9ZBjtwwK73IlMSjiHUuCaH8qpb/view?usp=sharing
 
2021 augusztus 27-29
Rövidtávú képzés  Budapest Meghívó és program: https://drive.google.com/file/d/1iU_cPRFwpu0gn-R-r6Hj-jYYdnuxaNBR/view?usp=sharing
Konferencia: https://drive.google.com/file/d/15NI2gLeXpZDuxm8h74K0LrLCiSHyhzdH/view?usp=sharing
 
2021 október 27-31
Nemzetközi partnertalálkozó Kassa Meghívó ésprogram: https://drive.google.com/file/d/1WrqFq0aIgqcVuV1mgZ3H5_GimJ2fkvZg/view?usp=sharing
Fóris Marietta: https://docs.google.com/presentation/d/1D3nutlgVc-Qa7iL24FGjn8Dm-teMMqjh/edit?usp=sharing&ouid=112088060440651384166&rtpof=true&sd=true
2022 Március 25-27
Nemzetközi partnertalálkozó Székelyudvarhely Meghívó: https://drive.google.com/file/d/1WqLVo0X8ydhMRIDqw4xtMc7P0NxE7tQt/view?usp=sharing
Program: https://drive.google.com/file/d/13Nb_hcxL05JVULA5OTE6PUd23gy4SllA/view?usp=sharing
   
2022 Május 19-21
Nemzetközi partnertalálkozó Kassa Meghívó: https://drive.google.com/file/d/10FKjGricNn1FyRP1i5bSDux4t12NwCt9/view?usp=sharing
Program: https://drive.google.com/file/d/1ozfjuozAjxo3vTmc0HftM9t0E9mQuswV/view?usp=sharing
 
2022 Október 14-16
Rövidtávú képzés Székelyudvarehely Meghívó: https://drive.google.com/file/d/1g3WJlxV3DBMmTHYzpebdvDy8bowxQOpi/view?usp=drive_link
Program: https://drive.google.com/file/d/1X0utXKjrYjK5W48e6EMqgd92ogY_VdZy/view?usp=sharing
2022 november 10-14
Rövidtávú képzés  Kassa Meghívó: https://drive.google.com/file/d/1zZVZQP-qMRNgytKxqta-RYusgk2LHkgh/view?usp=sharing
Program: https://drive.google.com/file/d/1sXXXk2GyjLA1wn1zjL60J1wxLKw8mXG6/view?usp=sharing
Beszámoló: https://drive.google.com/file/d/14JMwo8SJwQEj712eldg15zW5118JqHji/view?usp=sharing
   
2023 március 30–április 3
Nemzetközi partnertalálkozó Székelyudvarehely Meghívó: https://drive.google.com/file/d/1I7TFiCeOCtwojmZVSNZi2n5-Ju2w5g8o/view?usp=sharing
Program: https://drive.google.com/file/d/1dIadm08xG_-eNx0Osg_0T9O7RxyMZG7E/view?usp=sharing
Köszöntő: https://drive.google.com/file/d/1lrwnixyrlq9g-1J7zirfv0yqZ7JXkSpQ/view?usp=drive_link
Pál emese előadása: https://drive.google.com/file/d/12Ykq1y-iCOmyjkpSks9at4I5kk5Ruuem/view?usp=drive_link
Lőrincz Csilla előadása: https://drive.google.com/file/d/14JxnouI4JmPP_QsEYPZS0C_UvWQjiCfd/view?usp=drive_link
2023 Augusztus 10-12
Nemzetközi partnertalálkozó Budapest Meghívó:  https://drive.google.com/file/d/1jiO8mS5NS7RE0pxsf-UQ2FHBQ063OjYT/view?usp=sharing
Program: https://drive.google.com/file/d/1dIadm08xG_-eNx0Osg_0T9O7RxyMZG7E/view?usp=sharing
Konferencia video: https://drive.google.com/file/d/1apeUgkdF-Gd97RgWjnqEwLap5t5jFmfI/view?usp=sharing
Szegedi Tamara előadása: https://drive.google.com/file/d/1UkbyoVSr2Dg1dQvu7N9ngdb4S-ryzEfs/view?usp=sharing
Fóris Marietta előadása: https://drive.google.com/file/d/1Dy5J5-hjNeTO0v-IOuHHtRTsz9K4SgGV/view?usp=sharing
   
2023 Augusztus 25 27