Szakvélemény

Az óvoda jellegéből következően - 2 csoportos kis létszámú, családias jellegű intézmény - elsősorban azt vizsgáltam, mennyire tudja speciális helyzetét és lehetőségeit a helyi programban megjeleníteni. Mindjárt ki is jelenthetem, hogy nagyon célszerűen és igen változatosan épülnek be a program egészébe a speciális helyzetből adódó lehetőségek. Ez a legnagyobb erénye az óvoda helyi programjának. Mindezeken túl elmondható, hogy szakmai szempontból igazán korszerű, gyermekre figyelő, differenciált értékeket képviselő programja van az intézménynek.

Az óvoda tárgyi feltételei, épülete, udvara és felszereltsége megfelel a törvényi követelményeknek és jó alapot nyújt a szakmai elképzelések megvalósításához.

A személyi feltételek kitűnőek, átlag felettinek tekinthetők.

Az óvoda nevelési elvei teljes összhangban állnak az adaptálásra kiválasztott Tevékenységközpontú óvodai nevelési program alapértékeivel. Saját megfogalmazásuk szerint a gyermeket önmagához mérten képességei alapján igyekezenek fejleszteni. A nevelés-fejlesztés során fontos szerephez jut a testmozgás. A mindennapos testnevelés keretei szélesek, abban az egészséges életmódra nevelés, a korszerű táplálkozás, a testi nevelés, az úszás és a korcsolyázás is helyet kap. A helyi programba beépülnek a szülői igények és a gyermek egyéni érdekei.

Szakmai oldalról messzemenően támogatom és helyeslem a játék kiemelt szerephez jutását az óvoda napi életében. A gyakorlatban a közösségi élet és ezen belül is toleráns viselkedés megtanulására ad lehetőséget az családias légköre. A szülők is részesei és építői ennek a kis közösségnek, ami megint csak egy nagyon szép példa arra, hogyan használja ki az óvoda saját helyzetéből adódó lehetőségeit.

A program kiemelten foglalkozik a gyermekek óvodába kerülésének (a beszoktatásnak) valóban kulcsfontosságú szerepével. Nagyon szép példákat tartalmaz a helyi program a gyermeki élményszerzés, a környezet megismerése és az ünnepek tekintetében. Színes, élő és színvonalas elképzeléseket olvashatunk a művészeti tevékenységek és a környezeti kultúra fejlesztését célzó részekben. Összességében elmondható, hogy korszerű, színvonalas munka alapját képezheti az óvoda helyi programja, mely elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt korszerű gyermek és nevelésközpontú elképzelés.

A Csip-Csup Csodák Magánóvoda helyi pedagógiai programja megfelel a Közoktatási törvény és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram előírásainak. Szakmai oldalról a program tartalma kitűnő alapot nyújt a 3-7 éves korú gyermekek differenciált fejlesztéséhez. Fentiek alapján a programot elfogadásra ajánlom az intézmény fentartójának.Miskolc, 1999. augusztus 4.

Fábián Katalin
közoktatási szakértő